2011-08-16 11:25Nyheter

WaterAid uppmärksammar Zakat

null

WaterAid uppmärksammar Muslimernas s.k. Zakat eller "allmosan" som den ibland kallas på svenska och som ofta ges i samband med Ramadan. Många av biståndsländerna som WaterAid arbetar i har en stor andel muslimer och på detta sätt kan muslimer hjälpa varandra som är själva tanken med Zakat.

Vi har valt att lyfta fram två projekt inför denna Zakat. Ett projekt i Mali och ett i Bangladesh. Två av våra biståndsländer som båda är muslimska till runt 90%. Projekten går givetvis att bidra till även om det inte är inom ramarna för Zakat och mycket pengar behövs för att lindra och hjälpa.

Vad är Zakat?
Den bokstavliga betydelsen av det arabiska ordet "Zakat" är rening. Den tekniska innebörden av Zakat är den summa pengar eller den mängd i natura som en muslim måste ge till dem som har det sämre ställt och därför är berättigade till det.

Om en muslim har sparat en viss summa pengar och inte rör dem på ett helt år, måste han/hon betala 2,5 % i Zakat. Om personen ifråga är skuldsatt, dras skulden av från besparingarna innan Zakat räknas på den beskattningsbara delen.

Zakat är inte bara ett frivilligt bidrag till någon person eller för något ändamål. Den är inte heller en skatt som utfärdats av någon regering. Den är snarare en plikt som ålagts av Gud och som uppfylls av muslimerna i hela samhällets intresse. Ordet Zakat, såsom det används i Koranen, inkluderar inte bara välgörenhet, allmosor, tionde, officiell skatt, frivilliga bidrag osv utan inbegriper även gudsmedvetenhet och andliga såväl som moraliska motiv.

Fördelningen av Zakat görs direkt av muslimen själv eller också kan han/hon överlåta utdelningen av Zakat åt en institution. Enligt Koranen skall insamlade medel delas till:

"Offergåvorna är avsedda enbart för de fattiga och de nödställda och för dem som har hand om insamlandet av dem och för att vinna hjärtan (för tron) och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och (för att lätta) de skuldtyngdas (bördor) och för (kampen för) Guds sak och för vandringsmannen. Detta har Gud föreskrivit; Gud är allvetande, vis."
/Koranen 9:60

Detta innebär att följande muslimer har rätt till Zakat: De fattiga och behövande muslimerna, de nya muslimska konvertitema, krigsfångarna, de skuldsatta muslimerna, de muslimska tjänstemän som utnämnts av en muslimsk guvernör för att samla in Zakat, de muslimer som genom forskning eller studier eller spridning av islam arbetar för Guds sak, de muslimska resenärer som befinner sig i främmande länder och behöver hjälp.

Den behörige mottagaren av Zakat inom de här kategorierna är den som inte har tillräckligt för livets nödtorft eller har mycket lite. Något som i allra högsta grad stämmer inom de projekt vi arbetar med.

Givande av Zakat
WaterAid Sverige har två projekt som passar in i detta. Ett projekt i Bangladesh och ett i Mali. Klicka på länken nedan för att läsa mer om något av dessa projekt.
» Gå vidare till projekten


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön