2016-12-21 15:05Nyheter

WaterAid välkomnar starkare ”blå tråd” i regeringens nya policyramverk för svenska utvecklingssamarbetet

null

Den 15 december presenterade Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, Sveriges nya policyramverk för utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Ramverket, som WaterAid har bidragit till genom remissvar, ska ligga till grund för allt svenskt biståndsarbete.

Eftersom utrikesdepartementet har framhållit att ”vatten är den blå tråd som går igenom alla globala mål” välkomnar WaterAid att ramverket, som tar utgångspunkt i Agenda 2030, nu har tydligare vattenperspektiv i avsnitten om ”jämlik hälsa” och i avsnittet om klimat och hållbart nyttjande av naturresurser.

Det är viktiga förstärkningar som gör det möjligt för Sverige att på ett mer integrerat sätt bidra till att nå de globala målen om fattigdomsbekämpning, global hälsa, jämlikhet och att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten och sanitet år 2030.

– WaterAid välkomnar särskilt att Sverige ska lyfta fram betydelsen av rent vatten, sanitet och hygien för jämlik hälsa och att det svenska utvecklingssamarbetet ska fokusera på världens minst utvecklade länder, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekretrare för WaterAid Sverige.

Att ramverket även tydligt uppmärksammar att vatten, sanitet och hygien är en förutsättning för hälsa, fattigdomsbekämpning och reducerad barnadödlighet, med särskilt fokus på gravida kvinnor, mödrar och spädbarn, är väldigt viktigt. Idag saknar 38 procent av sjukhusen i världens låg- och medelinkomstländer tillgång till rent vatten, vilket utsätter spädbarn, gravida och mödrar för stora och onödiga risker.

– Behoven av stärkta hälsosystem med säker tillgång till rent vatten och möjlighet till handtvätt på sjukhusen är helt avgörande för säker reproduktiv hälsa, men även för att bekämpa spridning av infektioner och antibiotikaresistens, något som ofta förbises, fortsätter Cecilia Chatterjee-Martinsen.

WaterAid välkomnar även att skrivelsen lyfter den viktiga kopplingen mellan vatten, sanitet och hygien och menshygien.

Utöver jämlik hälsa har policyramverket även ett tydligare vattenperspektiv i avsnittet om miljö, klimat och hållbart nyttjande av naturresurser. Det är något som WaterAid välkomnar.

– Klimatförändringar betyder vattenförändringar, och värst drabbas de människor som saknar säker och hållbar tillgång till rent vatten och sanitet. Det är viktigt att policyramverket lyfter vikten av klimatanpassning och att Sverige ska bidra till en integrerad vattenförvaltning, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– Vi välkomnar även att utvecklingssamarbetet ska bidra till en effektiv och balanserad användning av vatten för hushåll, jordbruk, industri, ekosystem och energiproduktion, och hållbar vattenanvändning i hela produktionskedjorna. Bättre och effektivare förvaltning av vatten är något vi ser gynnar alla; företag, miljö och hela samhällen, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

WaterAid uppskattar att viktiga förstärkningar av vattenperspektivet har gjorts. Samtidigt ser vi att ”den blå tråden” kan bli starkare i ramverket. Exempelvis hade WaterAid gärna sett att det globala målet 6 om vatten och sanitet listats som relevant i avsnitten om ”fri och rättvis handel och hållbara investeringar” samt ”inkluderande ekonomisk utveckling.”

Investeringar i vatten och sanitet är kraftfulla instrument för fattigdomsbekämpning, tryggad livsmedelsproduktion och hållbar ekonomisk utveckling. Tillgång till vatten och sanitet är också en fråga som förtjänar uppmärksamhet inom arbetet för anständiga och jämlika arbetsvillkor.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön