2022-03-01 08:49Pressmeddelande

771 miljoner steg för rent vatten

Under mars går vill WaterAid få oss att tillsammans gå 771 miljoner steg, för att uppmärksamma bristen på rent vatten i världen och den extra stora börda bristen på dricksvatten innebär för att kvinnor och flickor.

771 miljoner människor runt om i världen saknar daglig tillgång till rent vatten. Det tvingar miljoner människor, oftast flickor och kvinnor, att gå långa sträckor varje dag för att hämta vatten till familjen. Det är en tung och påfrestande uppgift och tar ofta flera timmar av dagen i anspråk.

March for Water - är en årlig upplysningskampanj, startad av WaterAid för att uppmärksamma detta gigantiska problem. Kampanjen sker i mars månad eftersom mars innehåller så väl den internationella kvinnodagen, den 8 mars och världsvattendagen, den 22 mars.

Nytt för i år är att organisationen uppmanar sina följare att ladda ner WaterAids mobiltelefon-app, där alla som vill vara med automatiskt kan registrera sina steg under månaden. I appen kan man dessutom registrera sitt lag och tävla mot andra lag och andra deltagare.

Appen kan laddas ner i App Store och i Google Play och man kan läsa mer om March for Water här: www.wateraid.org/se/march-for-water.

Anna Nilsdotter är generalsekreterare för WaterAid och kommenterar kampanjen:

– Tillgång till rent vatten är inte bara en rättighet i sig själv. Att alla hushåll i hela världen har tillgång till rent vatten är en förutsättning för en jämställd värld. I åtta av tio hem är det flickor och kvinnor som hämtar vatten till familjen. Det begränsar deras frihet, det försämrar deras möjligheter att gå i skolan och att kunna arbeta för en egen inkomst. Vi hoppas att vi blir fler än någonsin som tar till sig budskapet och går med oss för rent vatten i mars, säger Anna Nilsdotter.

 

Fakta och statistik

- 771 miljoner människor saknar idag rent vatten. Det är nästan var tionde människa i världen.
- Bristen på rent vatten och toaletter är en av de främsta bidragande orsakerna till de sjukdomar som ligger bakom det mesta av barnadödligheten i världen.
- I 8 av 10 hushåll är det kvinnor och flickor som går efter vatten. 
- Ofta är storleken på vattendunkarna minst 20 liter och väger således 20 kilo.

Hur jobbar WaterAid för att fler kvinnor ska få rent vatten?

Efter­som flickor och kvin­nor ofta är ex­tra ut­satta för kon­sekvenserna av brist på rent vat­ten, toalet­ter och hy­gien in­nebär Wa­t­erAids ar­bete för att öka till­gån­gen till detta att kvin­nors liv och möj­ligheter för­bät­tras. Wa­t­erAids ar­bete har också ofta ett ex­tra fokus på toalet­ter, vat­ten och hy­gien i skolor och på sjukhus för att flickor ska kunna ut­bilda sig och kvin­nor ska kunna föda barn utan att riskera att dö av in­fek­tioner.

Utöver det ar­be­tar Wa­t­erAid ak­tivt för att stärka kvin­nors rät­tigheter genom att i ar­betet med att ex­em­pelvis borra brun­nar och bygga toalet­ter också ut­bilda och mo­bilis­era kvin­nor. Genom att kvinno­grup­per får ans­varet för att ut­forma, genom­föra och un­der­hålla pro­jekt ökar de­ras ekonomiska möj­ligheter, självständighet och in­fly­tande i samhäl­let. Wa­t­erAids ar­bete för att för­bät­tra till­gån­gen till rent vat­ten och toalet­ter bidrar alltså också till att stärka kvin­nors egen­makt och för­bät­tra de­ras möj­lighet att ta sig ur fat­tig­dom.

Om WaterAid

Wa­t­erAid är en in­ter­na­tionell or­gan­i­sa­tion som ar­be­tar för en värld där alla män­niskor har till­gång till rent vat­ten, san­itet och hy­gien. Or­gan­i­sa­tio­nen förän­drar varje år miljoner män­niskors liv i världens fat­ti­gaste samhällen.  Wa­t­erAid samar­be­tar med lokala part­ners för håll­bara och långsik­tiga lös­ningar, och påverkar beslutsfattare att na­tionellt och glob­alt öka in­sat­serna för dessa grundläg­gande be­hov.

Wa­t­erAid finns i 34 län­der och sedan starten 1981 har över 28 miljoner män­niskor fått till­gång till rent vat­ten och näs­tan 29 miljoner fått till­gång till san­itet som ett re­sul­tat av Wa­t­erAids di­rekta ar­bete.

 


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för att fler människor ska få hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och nästan 29 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.