2017-07-05 16:26Pressmeddelande

Både ris och ros till regeringens feministiska utrikespolitik

null

Idag presenterades rapporten ”Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?” som granskar hur väl Sverige har lyckats med den feministiska utrikespolitiken under 2016 - 2017. Granskningen är gjord av 19 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp där WaterAid ingår. Rapporten ger regeringen en hel del beröm men också 37 konkreta rekommendationer på förbättringar.

Rapporten visar att Sveriges feministiska utrikespolitik, där den genomförts, har haft stor betydelse för kvinnor och flickors rättigheter på flera platser i världen. Men rapporten visar också att mycket kan förbättras. Särskilt viktigt är att hela regeringen och alla departement framöver visar ett tydligare ägarskap över den feministiska utrikespolitiken.

WaterAid har framförallt bidragit med analyser av den feministiska utrikespolitiken kopplat till tillgång till vatten, sanitet och hygien (WASH) och kvinnors möjligheter till säker reproduktiv hälsa och mödravård inom SRHR. Idag saknar 38 procent av hälsoinrättningarna i världens låg- och medelinkomstländer rent rinnande vatten, trots att det är helt avgörande för en fungerande mödravård. Därför välkomnar CONCORDs jämställdhetsgrupp i rapporten att regeringen 2017 kopplat samman vikten av rent vatten, toaletter och hygien för kvinnors reproduktiva hälsa och SRHR i den feministiska utrikespolitiken.

– Baserat på rapporten uppmanar nu WaterAid fler departement att visa ägarskap för kopplingarna mellan tillgången till rent vatten, sanitet och hygien för säker mödravård, reproduktiv hälsa och SRHR. Inte minst borde socialdepartementet visa större ägarskap eftersom de hanterar globala hälsofrågor och säkra hälsosystem, säger Jenny Fors, policyansvarig på WaterAid Sverige.

I rapporten ges även ros åt att regeringen i det svenska utvecklingssamarbetet uppmärksammar vattenfrågornas betydelse för säker vård, menshygien, fattigdomsbekämpning och reducerad barnadödlighet, med särskilt fokus på gravida kvinnor, mödrar och spädbarn. (Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (Skr. 2016/17:60).

– Vi ser fram emot att regeringen gör verklighet av de här skrivningarna genom att stödja den globala handlingsplan som leds av WHO och UNICEF med målet att alla vårdinrättningar och sjukhus ska ha rent vatten, sanitet och hygien till 2030. Det är en väldigt viktig pusselbit för att nå de globala utvecklingsmålen, säger Jenny Fors.

Om WASH och SRHR i CONCORDs rapport

  • När globala stödet till mödrahälsovård nu minskar (i samband med den nuvarande amerikanska administrationens återinförande av the Global Gag Rule) drabbas främst kvinnor och barn som lever i extrem fattigdom. Det är därför positivt att regeringen i 2017 års handlingsplan för den feministiska utrikespolitiken har breddat perspektivet på SRHR och tydliggör att utrikesförvaltningen även ska främja de sexuella och reproduktiva rättigheterna genom ökad tillgång till vatten, sanitet och hygien (WASH).Det här öppnar för fler aktörer att samordnat stödja SRHR i linje med Agenda 2030.
  • Rätten till säker reproduktiv vård är viktig. WHO uppskattar att 5,6 miljoner kvinnor och nyfödda dog 2015 på grund av komplikationer i samband med graviditet eller förlossning av orsaker som i de allra flesta fall skulle kunna förhindras, exempelvis genom förbättrad hygien. Idag saknar 38 procent av sjukhusen i världens låg- och medelinkomstländer tillgång till rent vatten, vilket utsätter kvinnor, gravida, mödrar och nyfödda för risker att drabbas av dödliga infektioner.

Rekommendationer till regeringen

  • Efter de här viktiga ställningstagandena behöver regeringen nu tydliggöra hur Sida, utrikesförvaltningen och socialdepartementet ska öka samstämmigheten kring vatten-, sanitet- och hygien­frågornas (WASH) roll för säker och hygienisk vård och kvinnors hälsa.
  • Ett konkret sätt att stötta kvinnor och flickors reproduktiva hälsa i extrem fattigdom är finansiellt och politiskt stöd till WHOs och UNICEFs ”Global actionplan for WASH in Healthcare Facilities” som har målet att alla vårdinrättningar och sjukhus ska ha rent vatten, sanitet och hygien till 2030 - med fokus på kvinnors, flickors och barns behov.

Om mens och WASH i CONCORDs rapport

Både inför och efter antagandet av Agenda 2030 har mål åtta (om tillväxt och jobb) och arbetet med Global Deal (en överenskommelse mellan stater, näringsliv och fackliga organisationer för att skapa anständiga arbetsvillkor globalt) varit en högt prioriterad fråga för Sveriges regering. Det är bra och viktigt att regeringen lyft fram Global Deal i 2017 års handlingsplan för feministisk utrikespolitik.

En fråga som uppmärksammats i fackliga sammanhang på sistone är tillgången till säkra toaletter och rent vatten för kvinnors möjligheter att hantera menstruation på arbetsplatserna. Detta eftersom avsaknaden av toaletter och rent vatten påverkar kvinnors och flickors möjlighet till både utbildning och försörjning, då blödningen utgör ett socialt och hygieniskt hinder för att vistas i skolan eller på arbetsplatsen.

Rekommendationer till regeringen

  • En viktig uppmaning är att regeringen inom ramen för Global Deal borde verka för att lyfta den tabubelagda frågan om menstruation som hinder för flickors och kvinnors sociala och ekonomiska egenmakt.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 37 länder och sedan starten 1981 har 25 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 24 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör 315 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär nästan 900 barn varje dag.
  • 663 miljoner människor saknar rent vatten.
  • Nästan 2,4 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön