2012-03-06 09:35Pressmeddelande

Globalt mål för dricksvatten nås - men framstegen för sanitet saknas!

null

I en rapport[1] som WHO och UNICEF släpper idag konstateras att det millenniemål vars syfte är att till 2015 halvera andelen människor som saknar tillgång till rent vatten och sanitet, nu har nåtts i fråga om tillgång till vatten. WaterAid välkomnar denna nyhet och vill samtidigt uppmärksamma att det behövs förnyade ansträngningar för att rent dricksvatten ska bli tillgängligt för de nära 800 miljoner som fortfarande väntar

Jan Eliasson, ordförande WaterAid Sverige säger:
"Att ett av millennieutvecklingsmålen uppnåtts och att rent dricksvatten blivit tillgängligt för över två miljarder människor runt om i världen är fantastiskt. Det är dock viktigt att komma ihåg att de nästan 800 miljoner som fortfarande saknar tillgång är de fattigaste och mest behövande. Att nå dessa är den största utmaningen.”

Rapporten visar att fler än 2 miljarder människor fått tillgång till rent vatten mellan år 1990 och 2010. Detta är ett av de första millenniemålen som uppfylls sedan dessa globala utvecklingsmål sattes för tolv år sedan. Trots de goda nyheterna så är verkligheten tyvärr sådan att nästan fyra av tio personer (39%) i Afrika söder om Sahara fortfarande saknar tillgång till rent vatten.

Vidare så saknas märkbara framsteg vad gäller den nära sammankopplade målsättningen om att halvera andelen som inte har tillgång till sanitet. Medan målsättningen för vatten har uppfyllts, så är målsättningen om att öka tillgång till sanitet dvs. toaletter och hygien utbildning bland de mål som är längst från att uppfyllas av alla millenniemålen – trots att det är ännu viktigare för att hantera dödliga sjukdomar i utvecklingsländer.

Cecilia Chatterjee – Martinsen, Generalsekreterare WaterAid Sverige, säger:
"Diarrésjukdomar orsakade av otillräcklig sanitet är den vanligaste dödsorsaken för barn i Afrika. I fråga om barn så skördrar diarré fler liv än malaria, mässling och AIDS tillsammans. Genom att förbättra tillgången till toaletter och hygienutbildning  kan miljontals barnliv räddas. Men mycket arbete återstår. ”

Globalt förutspås det att det inte kommer att nås förrän 2026. l regionen Afrika söder om Sahara beräknas det ta över två århundraden att nå sanitetsmålet. För närvarande lever 2,5 miljarder människor utan tillgång till grundläggande sanitet, en svindlande 37% av världens befolkning.

Kontakt:
Cecilia Chatterjee-Martinssen
Generalsekreterare, WaterAid Sverige
cecilia@wateraid.se
08/677 30 20

FAKTA

  • Millenniemålen: Åtta mål som samtliga av FN:s medlemsstater och minst 23 mellanstatliga organisationer har enats om att försöka uppnå till år 2015. Målen bestämdes under FN:s millennietoppmöte i september 2000.
  • Millenniemål 7 har en målsättning om att andelen människor som saknar tillgång till rent vatten och sanitet skall halveras till 2015
  • Vatten: Rapporten från WHO/UNICEF visar att över 2 miljarder människor har fått tillgång till vatten från 1990 till 2010. Dock saknar nästan 800 miljoner människor runt om i världen fortfarande tillgång till denna livsnödvändighet.
  • Sanitet: Samtidigt visar tillgänglig data att vad gäller målsättningen om att förbättra tillgången till grundläggande sanitet så är det ett av de millenniemål som är längst ifrån att uppnås. Globalt förutspås det att det inte kommer att nås förrän 2026. För närvarande lever 2,5 miljarder utan adekvat sanitet, 37% av världens befolkning.
  • Globalt så är det i Östra Asien den största ökningen av andelen av befolkningen med rent vatten ägt rum, från 68% 1990 till 91% år 2010. Framgångarna i fråga om att förbättra tillgången till vatten är till stor del ett resultat av Kinas arbete med och investeringar i sektorn, som gjort det möjligt för miljontals människor i landet att få tillgång till rent vatten.
  • Andra regioner i världen, särskilt Afrika söder om Sahara, är fortfarande decennier från att uppfylla millenniemålet om vatten. Sanitetsmålet är än längre bort i tid. Nästan fyra av tio personer i Afrika söder om Sahara saknar fortfarande tillgång till rent vatten att dricka (39%), och det beräknas att uppfyllandet av målsättningen för sanitet ligger åtminstone två århundraden bort.
  • Afrikanska regeringar och det internationella samfundet måste göra mycket mer och prioritera investeringar och insatser för att åtgärda bristen på tillgång till rent vatten och sanitet i denna region.
  • Tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet är oerhört viktigt för människors överlevnad, hälsa och möjligheter till utbildning och ekonomisk sysselsättning.

[1] Vartannat år publicerar ’WHO/UNICEF Joint Monitoring Program for Drinking Water Supply and Sanitation’ sin rapport som sammanställer hur världen ligger till I fråga om Millenniemålet för vatten och sanitet. Årets rapport lanseras 6 mars i New York . Rapporten kan hittas på; http://www.wssinfo.org/

WaterAid är en oberoende global organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien. WaterAids vision är en värld där var och en har tillgång till rent vatten och sanitet.

Vårt arbete ger varje år omkring en miljon fler människor i de allra fattigaste samhällena tillgång till rent vatten och närmare tre miljoner fler till sanitet. Sedan starten 1981 har 16 miljoner människor fått tillgång till rent vatten som ett resultat av WaterAids arbete.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön