2018-05-28 06:50Pressmeddelande

Idag är det mensdagen - därför ska du bry dig

null

28 maj varje år är internationella mensdagen, en dag som syftar till att lyfta mensfrågan, sprida information om menshygien och bryta menstabun. Menstabun och bristande möjlighet för flickor att hantera sin mens på ett hygieniskt sätt får fruktansvärda konsekvenser för kvinnors liv, och påverkar möjligheten till global utveckling. Trots det anses mens ofta vara något privat och skamligt. Därför uppmanar WaterAid alla att våga lyfta frågan och prata mer om mens.

WaterAid uppmärksammar mensdagen 28 maj och uppmanar alla, både män och kvinnor, att våga lyfta frågan och prata mer om mens. På årets mensdag engagerar sig WaterAids ambassadör Sofia Helin genom att i en film lyfta mensfrågan och berätta om egna minnen av mensskam.

– När jag var liten och jag och mina kompisar började få mens, då var mens något pinsamt som man inte skulle prata om. Jag minns att det värsta vi kunde tänka oss var att vi skulle blöda igenom så att någon såg. Tänk om någon hade lärt oss att mens inte är pinsamt, säger Sofia Helin i filmen.

Se hela filmen här

WaterAids generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen om varför vi måste prata om mens:

– Menstabun och mensskam måste utmanas över hela världen, också här i Sverige. Men i Sverige har de allra flesta i alla fall tillgång till bra toaletter och möjlighet till menshygien. Så ser det inte ut i många andra länder. Idag saknar var tredje kvinna i världen tillgång till en ordentlig toalett vilket begränsar deras möjlighet till utbildning, arbete och ett bra liv. Så länge skolor, hem och arbetsplatser inte är anpassade så att flickor och kvinnor kan sköta sin menshygien kommer de aldrig kunna ha samma möjligheter i livet som män. Och för att komma dit måste vi våga prata mer om mens.

Fakta och statistik om mens

 • Näs­tan över­allt på jor­den anses kvin­nor som har mens vara orena och smut­siga, och mens är också omgär­dat av många olika myter. På vissa ställen får en kvinna som har mens inte sova i sitt eget hus, röra vid mat, vara i kon­takt med rin­nande vat­ten eller röra sig öp­pet i samhäl­let.
 • 88 pro­cent av alla flickor och kvin­nor i världen an­vän­der inte ordentliga mensskydd när de har mens. Istäl­let an­vänds tra­sor, gräs, aska, tid­ningspap­per, toalettpap­per eller bo­mull.
 • Glob­alt sak­nar var tredje skola i världen toalet­ter, och i låginkom­stlän­der har inte ens hälften av skolorna toalet­ter. Det leder till att många flickor stan­nar hemma från skolan när de har mens efter­som det inte finns nå­gon plats där de kan byta mensskydd eller tvätta sig.
 • Var tredje människa på jorden, 2,3 miljarder, saknar tillgång till ordentlig toalett.

Var tredje flicka går inte i skolan när hon har mens

Inför mensdagen släppte WaterAid och Unicef en rapport som visar att var tredje flicka i Sydasien missar flera skoldagar varje månad när de har mens, och upp till två tredjedelar har ingen kunskap om vad mens är innan de börjar menstruera. Rapporten visar också att många flickor upplever skam när de har mens, och begränsas i sina liv av myter och tabun i samhället.

Att flickor missar utbildning varje månad på grund av mens drabbar inte bara individer utan får konsekvenser för hela samhället. Flickors utbildning bidrar till ekonomisk tillväxt, minskar barnäktenskap och graviditet i ung ålder, förbättrar folkhälsan, minskar fattigdom och bidrar till jämställdhet och demokratisk utveckling.

Rapporten visar bland annat att:

 • I Indien får över hälften av flickorna ingen information om mens innan de börjar menstruera. Det betyder att många flickor inte har någon aning om vad som händer när de får sin mens för första gången.
 • Var tredje flicka i Sydasien missar skoldagar varje månad eftersom de saknar skoltoaletter och möjlighet till menshygien.
 • 31 procent av flickorna i Bangladesh uppger att mens påverkar deras skolresultat.
 • De flesta länder i Sydasien uppnår inte WHO:s standard som innebär 1 toaletter på 25 elever. I Sindhulidistriktet i Nepal går det i snitt 170 flickor per skoltoalett.

Här kan du läsa mer om rapporten

”När jag fick min första mens hade jag ingen aning om vad som hände. Jag var orolig att jag hade skurit mig någonstans.”

13-åriga Keya från Bangladesh hade ingen aning om vad mens var innan hon menstruerade första gången. Och hon är inte ensam om det. Mer än en tredjedel av flickorna i Bangladesh uppger att de inte fått någon information om mens innan de menstruerade för första gången.

Här hittar du bilder på Keya och andra flickor som berättar om mens.

Därför måste vi prata mer om mens

 1. Myter om mens exkluderar kvinnor från samhället. Genom att prata om mens och förändra attityder och beteenden kan många kvinnors liv förbättras.
 2. Många kvinnor har svårt att få tag i hygieniska och billiga mensskydd. Det leder till att de måste använda ohygieniska mensskydd som trasor, löv eller gräs, vilket ökar risken för infektioner.
 3. Många kvinnor och flickor saknar tillgång till en toalett i hemmet, på jobbet eller i skolan. Det gör att de har svårt att kunna tvätta sig och byta mensskydd i en privat och hygienisk miljö.
 4. Tabun runt mens gör att många vet väldigt lite om vad det innebär. Därför är det viktigt att öka kunskapen om vad mens faktiskt är, och hur kvinnor kan sköta sin mens på ett hygieniskt och säkert sätt.
 5. Menstabut har lett till att det finns väldigt lite forskning och kunskap om hur mens påverkar kvinnors liv, och vilka insatser som behöver göras för att mens inte ska begränsa deras vardag.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har 26,8 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 26,8 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

 • Varje år dör 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
 • 844 miljoner människor saknar rent vatten.
 • Nästan 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
 • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön