2023-11-21 15:28Pressmeddelande

Kro­n­prins­es­san Vic­to­ria på Wa­t­erAids och OKF:s ­sem­i­nar­ium

Abbe Ibrahim, Kronprinsessan Victoria, Anna Nilsdotter och Jan Eliasson vid WaterAids och OKF:s frukostseminarium.Abbe Ibrahim, Kronprinsessan Victoria, Anna Nilsdotter och Jan Eliasson vid WaterAids och OKF:s frukostseminarium.

Måndagen den 20 november anordnade Operakällaren Foundation ett frukostseminarium till förmån för WaterAid. Panelen bestod av bland annat Jan Eliasson, Ola Rosling, Sofia Helin, Mustafa "Musse" Mohamed, Abbe Ibrahim och Anna Nilsdotter.

Frukosten bjöd på min­gel och nätverkande mel­lan Wa­t­erAids part­ners, bran­schkol­le­gor och am­bas­sadörer. Sam­talet mod­er­erades av jour­nal­is­ten Jenny Strömstedt.

"Om vi ser på vat­ten­frå­gan, så ser vi att den är kop­plad till många glob­ala mål som flick­ors ut­bild­ning och jäm­ställd­het, samt kli­mat­frå­gan. Genom att fokusera på mål 6 – rent vat­ten och san­itet för alla – kan vi bidra till att nå flera av de an­dra målen", påpekade Jan Eliasson un­der pan­el­sam­talet.

Sofia Helin tillade:

"Ju fler flickor som slip­per bära vat­ten och i stäl­let kan gå i skolan, desto färre be­höver gif­tas bort. Det finns en klar kop­pling mel­lan till­gång till rent vat­ten och ut­bild­ning."

Många besökare var på plats, bland an­nat H.K.H. Kronprinsessan Victoria som är Wa­t­erAids besky­d­dare och som länge har en­gagerat sig för rät­ten till rent vat­ten. Un­der mor­gonen fick hon lyssna på pan­el­sam­talet om Wa­t­erAids ar­bete i Tan­za­nia – ett land som Kro­n­prins­es­san tidi­gare besökt till­sam­mans med Wa­t­erAid.

Efteråt hade Wa­t­erAids gen­er­alsekreter­are Anna Nilsdotter ett möte med Kro­n­prins­es­san för att över­lämna organisationens års­berät­telse och berätta om nå­gra av de vik­tiga re­sul­tat som WaterAid nått un­der det senaste året. 

"Världen står in­för flera stora, hu­man­itära ut­maningar och det är vik­tigt i det läget att också fort­sätta ar­beta med långsik­tig fat­tig­doms­bekämp­n­ing och för att kli­matan­passa de samhällen som drab­bas hår­dast av ex­tremväder och vat­ten­brist. Kro­n­prins­es­san visade stort in­tresse för de glob­ala ut­maningarna med vat­ten, san­itet och hy­gien. Vi på Wa­t­erAid är my­cket glada över Kro­n­prins­es­sans besky­d­darskap, som hjälper oss att lyfta frå­gan både här i Sverige och glob­alt. Om vi ska nå målen om rent vat­ten och toalet­ter till alla år 2030 be­hövs gemen­samma krafter och stärkt fi­nan­sier­ing från alla samhäll­sak­törer”, säger Anna Nils­dot­ter, gen­er­alsekreter­are för Wa­t­erAid.

Länk till WaterAids års­berät­telse: https://www.wateraid.org/se/wateraids-arsberattelse-2022-2023

För frågor vänligen kontakta:  
Mat­tias Dellert, pressekreter­are Wa­t­erAid  
mat­tias.dellert@wa­t­eraid.se   
+46-(0)73-588 97 52 Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten, toaletter och hygienmöjligheter. Vi har verksamhet i 30 länder och arbetar i några av världens fattigaste samhällen. WaterAid finns på plats med egen personal och samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar som leder till att fler får tillgång till rent vatten och toaletter. Vi sätter frågan på agendan och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att satsa mer på dessa grundläggande rättigheter. Sedan WaterAid grundades 1981 har vi nått 28,5 miljoner människor med tillgång till rent vatten, 29 miljoner med tillgång till toaletter och 27,8 miljoner med möjlighet till bättre hygien. Sedan 2009 finns WaterAid i Sverige, och här arbetar vi framför allt med insamling, påverkansarbete och opinionsbildning.


Kontaktpersoner

Mattias Dellert
Pressekreterare
Mattias Dellert