2023-03-01 10:24Pressmeddelande

March for Wa­ter: stegvis mot en mer jäm­ställd värld

Bild: WaterAid/ Joey Lawrence.Bild: WaterAid/ Joey Lawrence.

Den 1 mars drar WaterAids årliga kampanj March for Water igång. Kampanjen uppmärksammar de miljoner kvinnor och flickor världen över som varje dag går långa sträckor för att hämta vatten. Såväl privatpersoner som företag uppmanas att delta i kampanjen, bland annat genom att ladda ner en app med stegräknare och ge sig ut och promenera.

Idag sak­nar 771 miljoner män­niskor till­gång till rent vat­ten. I 8 av 10 hushåll som sak­nar till­gång till vat­ten, är det flick­ors och kvin­nors uppgift att hämta vat­ten till famil­jen. 

Att hämta vat­ten kan ta flera tim­mar per dag. Det in­nebär att många kvin­nor inte har tid att ar­beta och många flickor tvin­gas sluta i skolan. Detta leder till en större risk att fastna i lång­varig fat­tig­dom.  

Att föda barn utan rent vat­ten, toalett eller möj­lighet att tvätta sig är di­rekt livs­farligt och leder till att många kvin­nor och nyfödda barn dör av in­fek­tioner som hade kun­nat und­vikas.

För att belysa al­las rätt till rent vat­ten genom­för Wa­t­erAid kam­pan­jen March for Wa­ter varje år i mars. Un­der March for Wa­ter upp­märk­sam­mas de kon­sekvenser vat­tenkrisen får för flickor och kvin­nor världen över. Målet är att deltagarna till­sam­mans ska ta 771 miljoner steg – ett för varje män­niska som lever utan rent vat­ten.

WaterAids generalsekreterare Anna Nilsdotter kommenterar kampanjen:

Att tvingas hämta vatten i stället för att gå i skolan är något som påverkar flickors möjligheter under resten av livet. Att kvinnor måste bära vatten i stället för att kunna arbeta och ha en egen inkomst innebär stora begränsningar. Rent vatten är en förutsättning för en jämställd värld. Gå för rent vatten tillsammans med oss i mars! 

Ladda ner appen

Öppna Google Play eller App Store på din mobil och sök på "WaterAid" eller "March for Water". Appen är gratis att använda.

Information om March for Water

WaterAid uppmanar såväl företag som skolor och privatpersoner att engagera sig i March for Water. Man kan exempelvis starta en egen insamling, engagera sin skolklass eller utmana sina kollegor.

Besök WaterAids hemsida för mer information om March for Water och hur du kan delta och bidra till att fler får tillgång till rent vatten.

Fakta och statistik
  • 771 miljoner människor saknar idag rent vatten. Det är nästan var tionde människa i världen.
  • Bristen på rent vatten och toaletter är en av de främsta bidragande orsakerna till de sjukdomar som ligger bakom det mesta av barnadödligheten i världen.
  • I 8 av 10 hushåll som saknar rent vatten är det kvinnor och flickor som ansvarar för att hämta vatten.
  • Ofta är storleken på vattendunkarna minst 20 liter och väger således 20 kilo.Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för att fler människor ska få hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. WaterAid finns i 33 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och nästan 29 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.


Kontaktpersoner

Louise Myrseth
Kommunikationschef
Louise Myrseth