2023-11-29 15:11Pressmeddelande

Nu börjar COP28 – WaterAid är på plats

14-åriga Kiequer bor i Maputo-provinsens i Mozambique. Ett område som drabbats av extrema väderväxlinga. WaterAid är på COP28 för att uppmana världens ledare att omgående investera i klimatanpassade lösningar för vatten, sanitet och hygien.14-åriga Kiequer bor i Maputo-provinsens i Mozambique. Ett område som drabbats av extrema väderväxlingar och översvämningar.

Den här veckan inleds COP28 i Dubai. WaterAid är där och uppmanar världens ledare att omgående investera i klimatanpassade lösningar för vatten, sanitet och hygien. Wa­t­erAid Sverige rep­re­sen­teras på plats och medverkar vid temada­gen om vat­ten i de na­tionella kli­mat­pan­el­erna i Vat­ten­paviljon­gen. Temadagen är söndagen den 3 december.

WaterAid deltar i COP28 för att upp­mana till större in­vesteringar i kli­matan­pas­sade vat­ten-, san­itets- och hy­gien­tjän­ster, och för att stärka rösterna hos de som är mest drab­bade av kli­matkrisens ef­fek­ter.

En in­ter­na­tionell del­e­ga­tion med kol­le­gor från Wa­t­erAid, Re­silient Wa­ter Ac­cel­er­a­tor och lokala tales­per­soner från samhällen vi ar­be­tar med kom­mer att leda, tala vid och delta i even­e­mang un­der de två veck­o­rna. Den 3 de­cem­ber leder vi temada­gen om vat­ten i de na­tionella kli­mat­pan­el­erna i Vat­ten­paviljon­gen till­sam­mans med amerikan­ska WWF och FAO. Vi kom­mer också att vara värd för och delta i even­e­mang i an­dra paviljonger. Sven­ska Wa­t­erAid rep­re­sen­teras på plats av Tove Lexén, sakkun­nig inom kli­mat, un­der COP28.

Under COP28 finns möjligheten att intervjua WaterAid Sveriges generalsekreterare Anna Nilsdotter och våra experter. Det finns också möjlighet att intervjua WaterAids representanter på plats vid COP28. Representanter från flera av de länder som drabbats allra hårdast av klimatkrisen, bland andra Bangladesh och Madagaskar.

COP28 är den 28:e up­pla­gan av FN:s årliga kli­matkon­fer­ens och äger rum i Dubai 30 no­vem­ber–12 de­cem­ber.

För frågor samt intervjuförfrågningar, vänligen kontakta Mattias Dellert, pressekreterare WaterAid: mattias.dellert@wateraid.se eller +46-(0)73-588 97 52

Läs mer om WaterAid och COP28 här: https://www.wateraid.org/se/cop-28

Läs mer om even­e­manget vid Vat­ten­paviljon­gen här: Water for Climate Pavilion-webbplatsen.   

Läs mer om WaterAids satellitprojekt, som visar hur extrema klimatväxlingar drabbar olika delar av världen: https://www.wateraid.org/se/blog/ny-forskning-visar-hur-extrema-vadervaxlingar-odelagger-miljontals-livOm WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten, toaletter och hygienmöjligheter. Vi har verksamhet i 30 länder och arbetar i några av världens fattigaste samhällen. WaterAid finns på plats med egen personal och samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar som leder till att fler får tillgång till rent vatten och toaletter. Vi sätter frågan på agendan och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att satsa mer på dessa grundläggande rättigheter. Sedan WaterAid grundades 1981 har vi nått 28,5 miljoner människor med tillgång till rent vatten, 29 miljoner med tillgång till toaletter och 27,8 miljoner med möjlighet till bättre hygien. Sedan 2009 finns WaterAid i Sverige, och här arbetar vi framför allt med insamling, påverkansarbete och opinionsbildning.


Kontaktpersoner

Mattias Dellert
Pressekreterare
Mattias Dellert