2024-02-15 08:15Pressmeddelande

Per Kasperi ny ambassadör för WaterAid

Per Kasperi ny ambassadör för WaterAid.Per Kasperi ny ambassadör för WaterAid.

WaterAid välkomnar idrottsprofilen Per Kasperi som ny ambassadör. Han har en ryggmärgsskada sedan födseln, men den har inte stoppat honom från ett aktivt liv. ”Jag hoppas att sprida engagemang och kunskap kring WaterAids frågor och genom mina egna erfarenheter kunna stötta andra”, säger Per Kaspari.

Per Kaspari fyller snart 31 år och är up­pvuxen i Täby. Han del­tog i Par­a­lympics 2010 i Van­cou­ver, 2014 i Sochi och i Pyeongchang 2018 med det sven­ska paraishock­ey­laget. Idag ar­be­tar han som per­son­lig tränare på Friskis och Svet­tis och är dessu­tom am­bas­sadör för Gen­er­a­tion Pep. En av hans hjärte­frå­gor är inklud­er­ing.  

”Jag vill på rik­tigt – på rik­tigt – göra skill­nad för män­niskor som lever utan till­gång till rent vat­ten, toalet­ter och hy­gien. Och med min livshis­to­ria och min kun­skap tror jag att jag kan det. Det är ofat­tbart att hela 703 miljoner män­niskor sak­nar till­gång till rent vat­ten, när det är en män­sklig rät­tighet. Jag har det på så många vis lätt, och tur att bo i Sverige där mån­gas utrym­men är an­pas­sade för per­soner funk­tionsvari­a­tioner. Men jag hop­pas kunna stötta Wa­t­erAids inklud­er­ingsar­bete så att män­niskor med funk­tionsvari­a­tioner i an­dra län­der också har till­gång till vat­ten, an­pas­sade toalet­ter och hy­gien”, säger Per Kaspari.

Per Kaspari vet hur vik­tigt det är att vara uthål­lig och en­vis för att nå sina mål. När han fick beskedet om att han inte skulle kunna gå igen bör­jade han träna be­nen för att få i gång musku­la­turen och idag trä­nar han dem som vilken kropps­del som helst. Nu kom­mer han även att an­vända den en­er­gin och styrkan till att öka en­gage­manget kring Wa­t­erAids frå­gor.  

”Vi är oer­hört glada över att välkomna Per Kasperi som am­bas­sadör för Wa­t­erAid. Hans en­gage­mang för inklud­er­ings­frå­gor och hans roll i idrottsvärlden kom­mer att öka kun­skapen kring våra frå­gor. Till­sam­mans med Per kom­mer vi kunna en­gagera fler män­niskor i kam­pen för al­las rätt till rent vat­ten”, säger Wa­t­erAids gen­er­alsekreter­are Anna Nilsdotter.  

Per Kaspari kommer bland annat att medverka hos WaterAid un­der March for Water och vid an­dra tillfällen un­der våren och framöver.

”Äro­fyllt! Jag kän­ner mig fylld av kär­lek och värme och ser fram emot att till­sam­mans verka för en bät­tre värld”, svarar Per Kaspari på frågan om hur han känner inför det nya uppdraget.

För mer information, vänligen kontakta: Mattias Dellert, pressekreter­are Wa­t­erAid  

mat­tias.dellert@wa­t­eraid.se   
+46-(0)73-588 97 52 Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten, toaletter och hygienmöjligheter. Vi har verksamhet i 30 länder och arbetar i några av världens fattigaste samhällen. WaterAid finns på plats med egen personal och samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar som leder till att fler får tillgång till rent vatten och toaletter. Vi sätter frågan på agendan och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att satsa mer på dessa grundläggande rättigheter. Sedan WaterAid grundades 1981 har vi nått 28,5 miljoner människor med tillgång till rent vatten, 29 miljoner med tillgång till toaletter och 27,8 miljoner med möjlighet till bättre hygien. Sedan 2009 finns WaterAid i Sverige, och här arbetar vi framför allt med insamling, påverkansarbete och opinionsbildning.


Kontaktpersoner

Mattias Dellert
Pressekreterare
Mattias Dellert