2023-08-21 10:54Pressmeddelande

Sverige minskar biståndet till rent vatten – mitt under pågående vattenkris

Fem människor med vattendunkar går upp för en sandig stig i värmen på Madagaskar.Anosyregionen på södra Madagaskar är hårt drabbad av torka och vattenrbrist. Bild: WaterAid/ Ernest Randriarimalala.

Idag saknar över 2 miljarder människor säker tillgång till rent vatten. I takt med att klimatet förändras kommer såväl översvämningar som torka att bli vanligare, vilket förvärrar den globala vattenkrisen. Trots det har både det svenska och globala biståndet till rent vatten, sanitet och hygien minskat de senaste åren. Det visar en rapport som WaterAid släpper under Stockholm World Water Week.

Sedan de globala hållbarhetsmålen antogs 2015 har det globala biståndet till vatten, sanitet och hygien minskat med en tredjedel, enligt den nya rapporten. Detta trots att ett av målen är att alla människor ska ha tillgång till rent vatten och sanitet till år 2030. Om nuvarande trend fortsätter kommer det globala biståndet att minska med över 20 miljarder kronor per år.

Rapporten visar att även det svenska biståndet minskat under samma tidsperiod, någonting som oroar WaterAid. Bland annat eftersom vattenbrist riskerar att leda till allvarliga konsekvenser som antibiotikaresistens, ökad mödradödlighet, framtida pandemier och ökad risk att kvinnor fastnar i långvarig fattigdom.

– Rent vatten är en förutsättning för att uppnå andra globala mål, såsom hälsa, jämlikhet, utbildning och minskad fattigdom. Det är dessutom avgörande för att länder ska kunna ställa om och anpassa sig till klimatförändringarna. Att Sverige och andra länder drar ner på biståndet till rent vatten mitt under pågående vattenkris är både olägligt och oroande, säger Julia Schalk, chef för policy och programpartnerskap på WaterAid. 

WaterAids rapport visar att: 

 • Endast 0,6 procent av det totala biståndet till global hälsa mellan 2015 och 2021 hade en stark koppling till vatten, sanitet och hygien, trots att detta område är viktigt för att minska smittspridning och förebygga globala hälsohot som antibiotikaresistens och framtida pandemier. 
 • Mellan 2015 och 2021 minskade biståndet till vatten, sanitet och hygien i en snabbare takt än inom alla andra sociala områden, så som exempelvis utbildning och hälsa. Minskningen var större även jämfört med energisektorn. Detta gäller även om man utesluter den stora ökningen av bistånd till hälso- och sjukvården relaterat till covid-19. 
 • Cirka en fjärdedel av biståndet mellan 2015 och 2021 gick till relativt sett rikare länder (högre medelinkomstländer) som redan har eller var på väg att uppnå universell tillgång till grundläggande dricksvatten och sanitet. 
 • I Sverige är biståndet till vatten, sanitet och hygien lägre idag än vad det var 2015 när de globala målen antogs. Minskningen har accelererat sedan 2018, och det är anmärkningsvärt att biståndet fortsatte att minska under covid-19-pandemin, då handtvätt lyftes fram som en viktig förebyggande åtgärd. 
 • Sverige ligger på 15:e plats bland globala biståndsgivare vad gäller det total biståndet i absoluta tal. Sett till det totala biståndet är andelen bistånd som går till vatten, sanitet och hygien lägre än genomsnittet (2,6% jämfört med 3,6%).

WaterAid menar i sin rapport att regeringen bör öka biståndet till vatten, sanitet och hygien samt säkerställa att det är en integrerad del av hälso-, jämställhets- och klimatbiståndet. Ett sådant bistånd kan stärka samhällens stabilitet och motståndskraft mot klimatförändringar, någonting som i sin tur kan generera ökad finansiering genom exempelvis ökade företagsinvesteringar.

– I en tid då finansieringen skulle behöva öka betydligt är det oroande att Sverige gör precis tvärtom. Att investera i rent vatten och toaletter är samhällsekonomiskt lönsamt eftersom det leder till ekonomisk tillväxt, ökad produktivitet och nya utvecklingsmöjligheter. Det är med andra ord ett mycket effektivt bistånd som ger ringar på vattnet och stödjer människor att bryta långvarig fattigdom, säger Julia Schalk.

Fakta: vatten, sanitet och hygien kopplat till global utveckling

 • Hälften av alla vårdinrättningar i låg- och medelinkomstländer saknar rent vatten. Brist på rent vatten leder även till över- och felanvändning av antibiotika, vilket kan leda till antibiotikaresistens.
 • Tillgång till vatten, sanitet och hygien (WASH) minskar sjukvårdsutgifter och frigör produktiv tid. Genom säker tillgång till rent vatten och toaletter skulle 6 miljarder fall av diarré och 12 miljarder fall av maskinfektion kunna undvikas mellan 2021 och 2040. Det är alltså en satsning på global hälsa.
 • Satsningar på WASH är klimatsmart. Enligt FN:s klimatpanel IPCC är förbättrad tillgång till vatten, toaletter och hygien en av de mest effektiva klimatanpassningsåtgärderna. Varje krona som satsas på samhällens förmåga att klara av översvämningar kan bidra till minst 62 kronor i minskade kostnader för att i efterhand reparera skador och återställa infrastruktur.
 • Rent vatten är en fråga om jämställdhet. Globalt står kvinnor och flickor står för 80 procent av hushållens insamling av vatten, vilket i snitt tar 1–2 timmar per dag. Skulle 60 procent av de kvinnor som ansvarar för att samla vatten få tillgång till vatten, skulle 77 miljoner arbetsdagar frigöras varje år mellan 2021–2030.
 • Varje krona som satsas på WASH ger 21 kronor i avkastning på lång sikt. Det är alltså ekonomiskt lönsamt för hela samhällen

Kontakta oss 

Vill du ha mer information eller boka en intervju med någon av våra experter inom området WASH och bistånd, vänligen kontakta press@wateraid.se eller ring 08-677 30 80. 

WaterAid finns även på plats på Stockholm World Water Week med sakkunniga och experter inom en rad områden kopplade till vatten, sanitet och hygien i världen. Vi kan bland annat kommentera frågor om:

 • Klimatförändringar, extremväder och klimatanpassning.
 • Antibiotikaresistens.
 • Menshälsa och flickors rättigheter.
 • Vattenbrist kopplat till fattigdom, hälsa, jämställdhet och utbildning.

Länkar och material Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för att fler människor ska få hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. WaterAid finns i 33 länder och sedan starten 1981 har över 28,5 miljoner människor fått tillgång till rent vatten, 29 miljoner fått tillgång till toaletter och över 27,8 miljoner tillgång till hygien som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.


Kontaktpersoner

Louise Myrseth
Kommunikationschef
Louise Myrseth