2019-05-28 07:49Pressmeddelande

Varför har vi så svårt att säga mens?

null

Lingonveckan, tant röd, montan och röda veckan. Eufemismer för mens har funnits i alla tider, och nästan varje språk har sina egna omskrivningar för mens. Idag 28 maj är det internationella mensdagen och då uppmanar organisationen WaterAid människor att prata mer om mens för att bryta tabun.

Från att ha varit ett ämne som knappt nämndes offentligt har mens de senaste åren diskuterats flitigt i Sverige. Men trots det finns många tabun kring mens kvar vilket bland annat visar sig i alla de eufemismer människor använder för att undvika ordet.

Enligt en undersökning som företaget Essity genomfört känner sig nästan var tredje kvinna i Sverige obekväm i sociala sammanhang när de har mens, och en undersökning som WaterAid gjort i Storbritannien visar att 25 procent tycker det är obekvämt att prata om mens.

Här leder tabun kring mens till att flickor och kvinnor begränsas i sin vardag, men i många andra länder kan det få helt livsavgörande konsekvenser eftersom hem, skolor, arbetsplatser och offentliga miljöer inte är anpassade efter att stora delar av befolkningen har mens en gång i månaden.

Exempelvis saknar 53 procent av skolorna i låginkomstländer fungerande toaletter, och många av de som väl finns är inte anpassade för att flickor ska kunna sköta sin menshygien. Det leder till att flickor stannar hemma de dagar varje månad då de har mens, eller tvingas hoppa av skolan helt när de kommer i puberteten.

WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen kommenterar:

– Vissa av de eufemismer som används istället för mens kan såklart vara ganska underhållande och kreativa, men att ständigt använda omskrivningar istället för att säga mens sänder budskapet att det är något flickor och kvinnor ska skämmas för, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– WaterAid uppmanar alla att prata mer om mens eftersom menstabun måste brytas. Men vi uppmanar också regeringar, myndigheter och företag att inte bara prata om mens utan också investera i utbildning, mensskydd och toaletter. Bara genom att bryta tabun och investera för ett samhälle som inte exkluderar kvinnor när de har mens kan vi skapa en jämställd värld där kvinnor har samma möjligheter i livet som män, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Så arbetar WaterAid med mens

Men­stabun och bris­t på rent vat­ten och toalet­ter får stora kon­sekvenser för kvin­nors hälsa, ut­bild­ning, ar­bets­för­måga och möj­lighet att en­gagera sig i samhäl­let. Wa­t­erAid är en internationell organisation som ar­be­tar i nå­gra av världens fat­ti­gaste samhällen med att förän­dra detta. I samar­bete med våra lokala part­neror­gan­i­sa­tioner motverkar vi men­stabun genom att ut­bilda kvin­nor och flickor i men­shy­gien. Vi ut­bil­dar också po­jkar och män om vad mens är för att min­ska stigmat som omger mens.

Wa­t­erAid arbetar även med att förbättra till­gån­gen till rent vat­ten och toalet­ter, vilket är ex­tra vik­tigt för en bra men­shy­gien. För att flickor ska kunna sköta sin hy­gien på ett pri­vat och säk­ert sätt byg­ger vi sep­a­rata skoltoalet­ter för flickor där de kan byta mensskydd och tvätta sig. På skolor har vi star­tat hy­gien­klub­bar för flick­or, där de får lära sig om hälsa och vik­ten av bra men­shy­gien, och får möj­lighet att i en trygg miljö diskutera prob­lem som de stöter på i samhäl­let.

Vill du stödja WaterAids arbete för en värld där kvinnor har samma möjligheter som män? Swisha till 900 16 29.

Fakta om mens

  • Varje dag har ungefär 300 miljoner flickor och kvinnor mens
  • I låginkomstländer saknar 53 procent av skolorna fungerande toalett vilket innebär att flickor inte kan byta mensskydd och hantera sin menshygien i skolan
  • Många kvinnor har inte råd eller tillgång till hygieniska mensskydd och använder istället exempelvis trasor, kobajs eller gräs
  • 2,3 miljarder flickor och kvinnor saknar tillgång till fungerande toalett
  • Enligt en rapport från WaterAid missar var tredje flicka i Sydasien skoldagar varje månad eftersom de saknar skoltoaletter och möjlighet till menshygien.
  • Enligt en rapport från WaterAid uppger 31 procent av flickorna i Bangladesh att mens påverkar deras skolresultat. 

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 844 miljoner människor saknar rent vatten.
  • Nästan 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön