2022-03-15 09:00Pressmeddelande

WaterAid startar nytt projekt för klimatanpassning i Rwanda

WaterAid/Jacques NkinzingaboWaterAid/Jacques Nkinzingabo

Rwanda är hårt drabbat av klimatförändringar som leder till översvämningar, jordskred och torka. Det slår mot enskilda hushåll och deras tillgång till rent vatten, sanitet och hygien men hotar också hela landets energiförsörjning, naturresurser och biologiska mångfald. I ett nytt projekt ska nu WaterAid arbeta för att stärka motståndskraften mot klimatförändringarnas effekter i landet.

Klimatförändringar får katastrofala konsekvenser för människor, biologisk mångfald och naturtillgångar i Rwanda. Delar av landet upplever återkommande och allt värre torka, som gör att vattenkällor försvinner. Andra områden med stora våtmarker drabbas av jorderosion och svåra översvämningar som förorenar dricksvattnet, förstör sanitetssystem och skadar naturområden. Konsekvenserna är katastrofala för människor såväl som för den biologiska mångfalden och många områden är dåligt rustade för att klara de omställningar som krävs för att möta klimatförändringarna.

I Rwanda saknar 2 av 5 personer tillgång till rent vatten och 1 av 3 har ingen toalett. Människor som lever utan till­gång till rent vat­ten, toalet­ter och hy­gien är också de som är mest sår­bara för kli­mat­förän­dringar. Klimatförändringarna påverkar håll­barheten hos befintliga vat­tenkäl­lor, och gör det svårare att ge till­gång till rent vat­ten för de människor som idag inte har det.

Därför startar nu WaterAid ett nytt projekt tillsammans med Rwanda Wildlife Conservation Association, RWCA. WaterAid får 16,6 miljoner kronor från Svenska Postkodlotteriet till projektet, som kallas ”En torr våt planet”.

- Klimatförändringarna slår extra hårt mot människor som lever i fattigdom, med små marginaler och som dessutom ofta är beroende av naturtillgångarna. Fattigdom och klimatförändringar blir en ond cirkel som vi måste bryta. Att bygga upp hållbar och säker tillgång till vatten, sanitet och hygien bygger en nödvändig motståndskraft mot klimatförändringarna, säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare på WaterAid.

Genom projektet kommer WaterAid tillsammans med RWCA att arbeta för att stärka skyddet av våtmarker och vattenkällor samtidigt som vi förbättrar människors tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Våtmarkerna är viktiga vattentäkter och fungerar som buffertzon mot både översvämningar och torka, men de hotas av utdikning, översvämning och föroreningar. Skyddsvallar ska konstrueras och träd planteras för att minska risken för erosion och översvämningar. Naturliga vattenkällor ska återställas samtidigt som satsningar på regnvatteninsamling, solpaneler och översvämningssäkra toaletter ska göras. 

Projektets syfte är att öka män­niskors mot­stånd­skraft mot kli­mat­förän­dringar, skapa en mer jämlik tillgång till vatten, sanitet och hygien samt förbättra natur- och vattenresursförvaltningen.⁠ Totalt kommer 60 000 människor att beröras av projektet och runt 35 000 människor kommer att få tillgång till rent vatten. Projektet kommer genomföras i hårt drabbade områden i distrikten Burera, Nyagatare och Bugasera. 

För att säkerställa hållbara resultat kommer lokalbefolkningen vara delaktig i planering och genomförande av projektet. De kommer få utbildning i hygien och naturskydd. Särskilt prioriterat är att stärka kvinnors roll och deltagande eftersom de har störst kunskap om vilka behov av vatten, sanitet och hygien deras familjer och samhällen har.

–  Målet är att människor i projektområdena ska stå bättre rustade mot klimatförändringar än vad de gör idag. På längre sikt hoppas vi att projektet kan bli en modell för hur andra områden kan tackla klimatförändringarna, säger Postkodlotteriets Managing Director Eva Struving.

 

Projektet ”A dry wet planet” tilldelas 16,6 miljoner kronor och är ett av de Drömprojekt som beviljas av Svenska Postkodlotteriet varje år.  Sedan starten 2005 har Postkodlotteriet förmedlat drygt 12 miljarder kronor till ideella organisationers viktiga arbete. 


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för att fler människor ska få hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och nästan 29 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.