2012-09-20 11:46Pressmeddelande

WaterAid välkomnar regeringens satsning – ökat bistånd till vatten och sanitet där behoven är som störst

null

I samband med att höstbudgeten presenterades idag står det klart att regeringen inför nästa år anslår 400 miljoner av biståndsbudgeten till att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet, främst i länder i Afrika söder om Sahara. Satsningen på vatten och sanitet bedöms i sin tur ha hög relevans för att kunna minska barndödligheten och förbättra mödrahälsan. WaterAids generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen välkomnar satsningen.

-Det är fantastiskt att Sverige förstärker sina ansträngningar för att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet. Att fokus också ligger på de länder som idag har sämst tillgång och där barnadödligheten är hög gör att dessa insatser verkligen kan ha mycket stor effekt. Tillgång till rent vatten, toaletter och hygien är avgörande för om ett barn överlever sin 5-årsdag. Genom att förbättra tillgången till grundläggande sanitet kan miljontals barnliv räddas.

Idag saknar 2,5 miljarder tillgång till grundläggande sanitet, de flesta av dessa människor lever i länder i södra Asien och i Afrika söder om Sahara. Av de 783 miljoner människor som saknar tillgång till rent vatten så bor majoriteten i länder i Afrika söder om Sahara.
Satsningen från Sveriges regering är del av en kraftsamling för att stärka Sveriges bidrag till millenniemålen med särskilt fokus på millenniemål 4 (minska barnadödligheten), 5 (förbättra mödrahälsan) och 7 (säkra en miljömässigt hållbar utveckling) och på de länder som har längst kvar att uppnå målen eller riskerar att inte alls uppnå något av millenniemålen.
Vatten och sanitet påverkar direkt och indirekt förutsättningarna för att nå samtliga av FN:s millenniemål. Utan rent vatten och sanitet blir flera av de övriga millenniemålen mycket svåra att uppfylla, inte minst målen för mödrahälsa, barnadödlighet, utbildning och fattigdom.

-Den här satsningen är absolut nödvändig för att bidra till förbättrad hälsa för barn och mammor. Vi vet att konsekvenserna av bristen på rent vatten och sanitet slår hårdast mot dem. Hur tillgången ser ut har betydelse för bl a  kvinnors tid, hälsa, utbildning, inkomstmöjligheter och familjerelationer, fortsätter WaterAids generalsekreterare.

Biståndsbudgeten rymmer även en fortsatt satsning på klimatarbete för att bidra till långsiktigt anpassningsarbete främst i de fattigaste och värst drabbade länderna. I satsningen ingår åtgärder för att minska människors sårbarhet gentemot klimatförändringar, exempelvis genom investeringar i fungerande ekosystem, sanitet, uthålligt jordbruk och tillgång till vatten.

-Vi vet att tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet är en förutsättning för hälsa och även en avgörande faktor för att öka lokala samhällens motståndskraft mot konsekvenser av ett allt mer extremt klimat, avslutar Cecilia.

WaterAid är en ledande oberoende organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön